dissabte, 17 de setembre de 2016

Unitat 2 Les qualitats del so

Continguts
La intensitat. Decibels
L'altura. Hertz. Diapasó
La durada
El timbre. Harmònics
Música descriptiva
Poema simfònic
_________________________________________


Activitats:

Audicions:

Carmina Burana, “O Fortuna”, C. Orff
Carmina Burana, “Dulcissime”, C. Orff
Dansa Hongaresa, núm. 5. J. Brahms
Misteries of the Macabre. G. Ligeti


A les estepes de l'Àsia central. A. Borodin
Material repartit a l'aula

Dossier unitat 2

dilluns, 12 de setembre de 2016

Unitat 1. El so, material de la música


CONTINGUTS
Què és el so
Producció, transmissió i recepció
El silenci
So i soroll
La contaminació acústica
________________________________________________________

        El so

      Les ones sonores

   L’oïda: Activitat Jclic: l’oïda


       
La contaminació acústica
Material repartit a l’aula
        Dossier Unitat 1

diumenge, 11 de setembre de 2016

Programació de l'àrea de música a 1r del'ESO


MATERIAL DE SUPORT

Llibre d’aula (Música I, Ed. Teide) que complementa el dossier fotocopiat que es lliura a l’alumnat amb continguts, audicions  i activitats

CONTINGUTS

Unitat 1: el so, material de la música
Unitat 2: Les qualitats del so.
Unitat 3: Dinàmica o matís
Unitat 4: Pulsació i moviment
Unitat 5: Ritme
Unitat 6: Melodia
Unitat 7: Timbre
unitat 8: Agrupacions tímbriques
Unitat 9: La veu i el text
Unitat 10: Harmonia i acompanyament
Unitat 11: Donar forma
Unitat 12: Caràcter i expressió
Unitat 13: Músiques del món

OBJECTIUS

Desenvolupar i consolidar hàbits de respecte i disciplina com a condició necessària per al desenvolupament de les activitats musicals.

Respectar, mostrar interès i participar a les activitats de classe.

Respectar i acceptar la diversitat musical i els diferents gustos musicals.

Valorar l'escolta activa (atenta i en silenci), la pràctica i la creació musical com a font de gaudi, d'enriquiment personal i de coneixement d’un mateix i del món. Valorar també el silenci i el so com a part integral del medi ambient i de la música, prenent consciència dels problemes creats per la contaminació acústica i les seves conseqüències.

Presentar i elaborar correctament apunts, exercicis i treballs.

Desenvolupar i aplicar diverses habilitats i tècniques que possibilitin la interpretació i la creació musical, tant individuals com en grup, respectant altres formes diferents d'expressió.

Escoltar comprensivament música d'estils, gèneres i cultures diverses, amb interès, respecte i sensibilitat estètica. S'escoltaran una àmplia varietat d'obres, de diferents estils, gèneres, tendències i cultures musicals, per apreciar-ne el valor com a font de coneixement, i plaer personal i interessar-se per ampliar i diversificar les preferències musicals pròpies.

Conèixer l'entorn musical i cultural propi i prendre consciència de la universalitat de la pràctica musical, assumint reflexivament la diversitat de cultures i identitats musicals.

Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples de la creació artística i del patrimoni cultural, reconèixer les intencions i funcions i aplicar la terminologia escaient per descriure-les i valorar-les críticament.

Participar, de forma responsable i activa en l'organització i realització, d'activitats musicals realitzades a l'aula, el centre o en contextos més amplis afavorint la cooperació i el treball comú, superant estereotips i prejudicis i prenent consciència, com a membre d’un grup, de l'enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres.

Conèixer i utilitzar els recursos bàsics que ofereixen els mitjans audiovisuals i les TIC per a enriquir la percepció, l'expressió i la creació musicals, amb autonomia i esperit crític.

Utilitzar diferents fonts i suports de per a la cerca d'informació fent-ne una lectura comprensiva, rigorosa i reflexiva, organitzar-la i exposar-la oralment i/o per escrit.

Comunicar coneixements, judicis i opinions musicals de forma oral i escrita, amb rigor i claredat, utilitzant correctament el vocabulari musical específic i respectant les persones i els valors democràtics. 

Elaborar judicis i criteris personals, per mitjà d’una anàlisi crítica dels diferents usos socials de la música, sigui quin en sigui l’origen, aplicant-los a situacions quotidianes i valorant-ne la contribució a la vida personal i a la de la comunitat.

TEMPORITZACIÓ

L’assignatura es desenvolupa a raó de 2 hores a la setmana.

NORMATIVA BÀSICA 

El material de música s’ha de portar sempre a classe i s’ha de conservar en bon estat.

Els exercicis i apunts es presentaran en un dossier amb fulls DINA-4 blancs (poden estar escrits per les dues cares) i escrits a mà, amb una lletra entenedora i una presentació correcta. El dossier ha de tenir portada i índex, per tant cal numerar les pàgines.

En els exercicis i apunts cal posar sempre la data, un títol on consti a quina unitat pertany, el número d'exercici i la pàgina.

Tots els exercicis i treballs que es lliurin al professorat han de dur el nom i el cognom de l'alumne/a. Cal lliurar-los el dia marcat. Si es lliuren amb un dia de retard sense justificació es baixarà la nota, si el retard és de més d’un dia no s'acceptaran.
Les proves escrites, un cop comentades es guarden al Departament Didàctic. Els exercicis, treballs i dossiers, un cop corregits i comentats són lliurats a l'alumnat i aquest els ha de conservar fins que finalitzi el curs escolar.

Si un/a alumne/a perd material fotocopiat que s’ha lliurat a classe el trobarà penjat  en aquest bloc

AVALUACIÓ

L’avaluació és contínua i la nota final s'obté a partir de 2 o 3 proves escrites sobre els continguts treballats a l'aula, més les notes de classe sobre continguts, correcció d'exercicis, interpretacions, creacions i treballs individuals i/o en petit grup, exposicions orals, actitud, i el dossier amb els apunts i totes les activitats realitzades durant el curs.
L'actitud (on s'inclouen els retards i les faltes d'assistència injustificades) i el treball a l'aula i a casa representen aproximadament el 60% de la nota. Els continguts avaluats a partir de les proves escrites són aproximadament el 40% de la nota.

dissabte, 10 de setembre de 2016

El bloc de 1r d'ESO. Presentació i funcionamentPRESENTACIÓ

El bloc de 1r vol ser un mitjà per difondre treballs i aportacions de l'alumnat, recursos musicals que es troben a la xarxa i que serveixen de suport a les classes de música i informació i activitats relacionades amb la música d'interès l'alumnat.

ÚS I PARTICIPACIÓ

El bloc és un complement a la matèria que facilita l'aprenentatge autònom de l'alumnat i que cal utilitzar habitualment.
És  convenient consultar el bloc periòdicament per estar a l'aguait de les novetats.

COMENTARIS

Cal escriure els comentaris dels articles amb una actitud cívica  i respectuosa i amb una expressió i ortografia correctes.

Els continguts dels comentaris han d’estar relacionats directament amb l'article comentat i les opinions han d’estar raonades.
Si els  comentaris formen part d’una activitat de classe comptaran en l'avaluació global de la matèria.

AVALUACIÓ DE L'ÚS DEL BLOC

Es valorarà la utilització i la participació en el bloc, la freqüència de les intervencions, la qualitat dels comentaris (expressió, ortografia, coherència) la resolució dels exercicis i la puntualitat en el lliurament d'aquests.